SIMATIC NET, IWLAN N-CONNECT

900.000

Electrical data
Number of electrical connections 2
Design of the electrical connection N-Connect/RSMA male/male
Transmission frequency 0 … 6000 MHz
Attenuation per length
• at 2.4 GHz / typical 0.53 dB/m
• at 5.2 GHz / typical 0.83 dB/m
• at 5.85 GHz / typical 0.89 dB/m
Return loss / minimum 23 dB
Impedance / Nominal value 50 Ω
Capacity per length / at 1 kHz 82 pF/m
Relative speed 82 %
Mechanical data
Outer diameter
• of the inner conductor 1.4 mm
• of dielectric 3.8 mm
• of the cable sheath 6.3 mm
Symmetrical tolerance of outer diameter / of cable sheath 0.2 mm
Thickness / of the cable sheath 0.76 mm

Khuyến mại

Sản phẩm này chưa được áp dụng chương trình khuyến mại

Bạn có thể xem các sản phẩm Khuyến mại khác

Hoặc gọi tới số 0987 418 786 để được hỗ trợ

còn 44 hàng

6xv18755ch10
SIMATIC NET, IWLAN N-CONNECT

900.000

Mã: 6xv1875-5ch10 Danh mục: